• Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
 • 15/01/2022
Căn cứ vào Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT/THACO về việc “Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt”, ngày 10/01/2022 đã được Hội đồng Quản trị THACO thông qua, ban hành kèm theo Thông báo là mẫu “Giấy ủy quyền , giấy yêu cầu trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản”.
Tài liệu đính kèm
Thong bao chi co tuc nam 2020.pdf PDF517,82KB
Form Giay Uy quyen, giay yeu cau tra co tuc bang tien mat hoac chuyen khoan.pdf PDF771,72KB
 • Thông báo hủy đăng ký chứng khoán và cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông
 • 13/01/2022
Căn cứ vào Thông báo số 01/2022/TB-HĐQT/THACO về việc “Hủy đăng ký chứng khoán và cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông”, ban hành kèm theo Thông báo là mẫu “Giấy ủy quyền nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” ngày 06/01/2022 đã được Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO ký phát hành.
Tài liệu đính kèm
4. TB_Huy DKCK & GUQ_060122.pdf PDF2120,87KB
2. (mau) GUQ_Nhan So co phan THACO_Post.docx DOCX33,45KB
 • THACO thông báo mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021
 • 22/05/2021
Tài liệu đính kèm
TB MOI THAM DU DHCD NAM 2021.pdf PDF710,17KB
XAC NHAN THAM DU.pdf PDF225,44KB
GIAY UY QUYEN.pdf PDF334,84KB
 • Công bố thông tin về việc THACO hủy đăng ký công ty đại chúng
 • 20/05/2021
Tài liệu đính kèm
Cong bo thong tin ve viec THACO huy dang ky cong ty dai chung.pdf PDF324,60KB
 • Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021
 • 05/04/2021
Tài liệu đính kèm
Thuc hien quyen tham du dai hoi co dong thuong nien nam 2021.pdf PDF505,20KB
 • Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020
 • 22/05/2020
Tài liệu đính kèm
THONG BAO NGAY CHOT DANH SACH THAM DU DHCD 2020.pdf PDF867,69KB
 • Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 30/03/2020
Tài liệu đính kèm
01-2020-TB HDQT-THACO.pdf PDF508,10KB
 • Thông báo đăng ký thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 03/09/2019
Tài liệu đính kèm
05-2019-TB HDQT-THACO-3.pdf PDF1100,92KB
 • Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019
 • 26/04/2019
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019
Tài liệu đính kèm
Biên bản họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019.pdf PDF1140,90KB
Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2019.pdf PDF1682,26KB
 • Thông tin ứng viên vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2021 của Công ty CP Ô tô Trường Hải
 • 16/04/2019
Thông tin ứng viên vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2021 của Công ty CP Ô tô Trường Hải gồm: Ông Lê Trọng Sánh; Ông Đặng Công Trực; Bà Nguyễn Thị Thu Trang.
Tài liệu đính kèm
1. CV_Ứng viên BKS_Mr. Le Trong Sanh.pdf PDF477,34KB
2. CV_Ứng viên BKS_Mr. Dang Cong Truc.pdf PDF498,84KB
3. CV_Ứng viên_BKS_Mrs. Nguyen Thi Thu Trang.pdf PDF705,40KB
 • Thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2021 của Công ty CP Ô tô Trường Hải
 • 16/04/2019
Thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2021 của Công ty CP Ô tô Trường Hải gồm: Ông Trần Bá Dương; Ông Nguyễn Hùng Minh; Bà Viên Diệu Hoa; Ông Cheah Kim Teck; Ông Stephen Gone; Ông Phạm Văn Tài; Ông Lee Yong Bum; Ông Đỗ Xuân Diện; Bà Nguyễn Thiện Mỹ; Ông Nguyễn Phúc Thịnh; Ông Nguyễn Quang Bảo.
Tài liệu đính kèm
1. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Tran Ba Duong.pdf PDF538,46KB
2. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Nguyen Hung Minh.pdf PDF711,70KB
3. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mrs. Vien Dieu Hoa.pdf PDF493,60KB
4. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Cheah Kim Teck.pdf PDF659,22KB
5. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Stephen Gore.pdf PDF625,21KB
6. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Pham Van Tai.pdf PDF504,46KB
7. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Lee Yong Bum.pdf PDF574,65KB
8. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Do Xuan Dien.pdf PDF490,22KB
9. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mrs. Nguyen Thien My.pdf PDF586,61KB
10. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Nguyen Phuc Thinh.pdf PDF523,11KB
11. CV_ứng viên vị trí Thành viên HĐQT_Mr. Nguyen Quang Bao.pdf PDF564,62KB
 • Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
 • 20/04/2019
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.
Tài liệu đính kèm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.pdf PDF694,61KB
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ 2019.pdf PDF348,32KB
GIẤY ỦY QUYỀN ĐHCĐ 2019.pdf PDF510,97KB
 • NQ - HĐQT - Phát hành riêng lẻ
 • 01/02/2019
NQ - HĐQT - Phát hành riêng lẻ
Tài liệu đính kèm
NQ HDQT_PHAT HANH RIENG LE.pdf PDF5694,65KB
 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông - Phát hành riêng lẻ
 • 01/02/2019
Phiếu lấy ý kiến cổ đông - Phát hành riêng lẻ
Tài liệu đính kèm
PHIEU LAY Y KIEN CD_PHAT HANH RIENG LE.pdf PDF2199,92KB
 • Tờ trình ĐHĐCĐ - Phát hành riêng lẻ
 • 01/02/2019
Tờ trình ĐHĐCĐ - Phát hành riêng lẻ
Tài liệu đính kèm
TO TRINH DHDCD_PHAT HANH RIENG LE.pdf PDF4629,62KB
 • CBTT phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
 • 09/01/2019
CBTT phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018
Tài liệu đính kèm
CBTT phat hanh ESOP 2018 (1).pdf PDF1666,86KB
 • Thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 • 10/01/2019
Thông báo thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản_Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
Tài liệu đính kèm
Thong bao thuc hien quyen lay y kien co dong bang van ban.pdf PDF1737,54KB
 • Tài liệu ĐHCĐ thường niên THACO 2018
 • 03/01/2019
Tài liệu ĐHCĐ thường niên THACO 2018
Tài liệu đính kèm
Tai Lieu DHCD thuong nien THACO 2018.pdf PDF15645,07KB
 • Nghị quyết HĐQT 29 - 2018
 • 03/01/2019
Nghị quyết HĐQT 29 - 2018
Tài liệu đính kèm
29-2018-NQHDQT.pdf PDF7527,32KB
 • Nghị quyết HĐQT 28 - 2018
 • 03/01/2019
Nghị quyết HĐQT 28 - 2018
Tài liệu đính kèm
28-2018-NQHDQT.pdf PDF3820,85KB
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • 13/11/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tài liệu đính kèm
TB 06_LAY Y KIEN CD.pdf PDF827,98KB
 • Thông báo chi cổ tức năm 2017
 • 14/05/2018
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2017.
Tài liệu đính kèm
CBTT_ THONG BAO CHI CO TUC NAM 2017.pdf PDF316,67KB
GIAY UY QUYEN.pdf PDF215,18KB
NHAN CHUYEN KHOAN.pdf PDF194,26KB
NHAN TIEN MAT.pdf PDF166,89KB
 • Thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT công ty CP ô tô Trường Hải
 • 11/04/2018
Thông tin ứng viên vị trí thành viên HĐQT công ty CP ô tô Trường Hải
Tài liệu đính kèm
Thong tin ung vien vi tri thanh vien HDQT cong ty CP o to Truong Hai.PDF PDF506,31KB
 • Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông 2018
 • 10/04/2018
Thư mời tham dự Đại Hội Cổ Đông 2018
Tài liệu đính kèm
Thu moi DHCD 2018.pdf PDF316,63KB
Xac nhan tham du.PDF PDF156,38KB
Giay uy quyen.PDF PDF215,18KB
 • Thông báo chi cổ tức bổ sung năm 2016
 • 07/12/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO thông báo chi cổ tức bổ sung năm 2016
Tài liệu đính kèm
TB so 09_CHIA CO TUC.PDF PDF375,45KB
MAU GIAY UY QUYEN.PDF PDF200,29KB
MAU NHAN CHUYEN KHOAN.PDF PDF185,56KB
MAU NHAN TIEN MAT.PDF PDF153,00KB
 • Thaco tổ chức lấy ý kiến cổ đông
 • 13/11/2017
Thaco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức bổ sung năm 2016 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ
Tài liệu đính kèm
TO TRINH SO 01 CHI CO TUC BO SUNG 2016.pdf PDF253,17KB
TO TRINH SO 02 PHAT HANH CO PHIEU THUONG.PDF PDF473,15KB
Phieu lay y kien CD bang van ban_Thaco.pdf PDF412,59KB
 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2016
 • 11/05/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2016.
Tài liệu đính kèm
TB so 09_CHIA CO TUC.PDF PDF375,45KB
MAU GIAY UY QUYEN.PDF PDF200,29KB
MAU NHAN CHUYEN KHOAN.PDF PDF185,56KB
MAU NHAN TIEN MAT.PDF PDF153,00KB
 • Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017
 • 05/04/2017
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017.
Tài liệu đính kèm
Thư mời Đại Hội Cổ Đông PDF354,25KB
Xác nhận tham dự PDF188,81KB
Giấy ủy quyền PDF290,04KB
 • Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền
 • 20/01/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền.
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức PDF202,30KB
Biểu mẫu nhận cổ tức PDF159,90KB
 • Thông báo chi trả cổ tức năm 2015
 • 20/05/2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2015
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 PDF193,47KB
Form nhận cổ tức bằng tiền mặt PDF100,27KB
Form nhận cổ tức bằng chuyển khoản PDF118,80KB
Form giấy ủy quyền PDF129,86KB
 • Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải
 • 06/05/2016
Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải
Tài liệu đính kèm
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông PDF3892,82KB
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông PDF2640,43KB
 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016
 • 23/04/2016
Tài liệu đính kèm
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 PDF4162,37KB
 • Thư mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016
 • 12/04/2016
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016.
Tài liệu đính kèm
Thư mời Đại Hội Cổ Đông PDF197,88KB
Xác nhận tham dự PDF108,90KB
Giấy ủy quyền PDF358,84KB
 • Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2014
 • 11/11/2015
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức bổ sung năm 2014 bằng tiền
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2014 PDF522,63KB
Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản PDF327,14KB
Giấy nhận cổ tức bằng tiền PDF263,94KB
Giấy ủy quyền PDF358,84KB
 • Biên bản Đại hội Cổ đông và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
 • 05/05/2015
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
Tài liệu đính kèm
Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 PDF2975,36KB
Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 PDF567,82KB
 • Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015
 • 24/04/2015
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015.
Tài liệu đính kèm
Chương trình Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015 DOCX73,01KB
 • Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2015
 • 14/04/2015
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
Tài liệu đính kèm
Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 PDF1114,34KB
 • Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2013
 • 09/10/2014
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền
Tài liệu đính kèm
Thông báo chi trả cổ tức bổ sung năm 2013 PDF228,81KB
Giấy ủy quyền PDF121,01KB
Giấy nhận chuyển khoản PDF110,95KB
Giấy nhận tiền mặt PDF97,60KB
 • Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chia cổ tức 20%
 • 22/09/2014
Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải thông qua việc phân chia bổ sung lợi nhuận năm 2013 đã được kiểm toán
Tài liệu đính kèm
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông PDF405,62KB
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông PDF254,53KB
 • Thông báo chia cổ tức năm 2013
 • 04/06/2014
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của THACO về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền
Tài liệu đính kèm
Thông báo chia cổ tức 2013 PDF1174,85KB
Giấy ủy quyền PDF121,01KB
Giấy nhận tiền mặt PDF97,60KB
Giấy nhận chuyển khoản PDF110,95KB
 • Biên bản họp Đai hội cổ đông thường niên 2014 và Nghị quyết Đại hội cổ đông
 • 10/05/2014
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 và nghị quyết Đại hội cổ đông.
Tài liệu đính kèm
Biên bản họp Đại hội cổ đông 2014 PDF1160,39KB
Nghị quyết Đại hội cổ đông PDF333,82KB
 • Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
 • 29/04/2014
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Tài liệu đính kèm
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 DOC92,00KB
 • Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014
 • 22/04/2014
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
Tài liệu đính kèm
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2014 PDF1289,40KB
Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2014 PDF924,05KB
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 PDF1119,12KB
 • Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013
 • 31/10/2013
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
Tài liệu đính kèm
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 PDF777,58KB
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông 2013 DOC48,00KB
Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông 2013 DOC46,00KB
 • Thông báo Lưu ký chứng khoán
 • 31/10/2013
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) thông báo về việc Lưu ký chứng khoán.
Tài liệu đính kèm
Thông báo Lưu ký chứng khoán PDF537,38KB
 • Công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu
 • 24/10/2013
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.
Tài liệu đính kèm
Công bố thông tin về việc chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu PDF1417,67KB